Mediálny audit

SPOLOČNÉ STANOVISKO COMMON POSITIONS
1. MEDIÁLNY AUDITOR

Klient oznámi agentúre, kto bude mediálnym auditorom

Agenúra môže požadovať preukázanie:
  • odbornej spôsobilosti zamestnancov audítora
  • metodológie hodnotenia
  • použitých zdrojov
  • referencií
2. LEHOTA OZNÁMENIA

Lehota na oznámenie auditu je minimálne 4 týždne pred plánovaným auditom.

Treba presne zadefinovať:
  • štruktúry auditu a jeho hĺbku
  • určenie presného časového harmonogramu jednotlivých krokov
3. DOHODA O MLČANLIVOSTI

Klient aj audítorská spoločnosť podpíšu pred začatím auditu dohodu o mlčanlivosti

Prečo podpísať dohodu o mlčanlivosti:
  • Ochrana dôvernosti
  • Zachovanie profesionálnej etiky
  • Zabezpečenie dôvery
4. ZMLUVNÝ ZÁVäZOK

Agentúra musí spolupracovať s audítorskou spoločnosťou v dohodnutom rozsahu a súčasne plniť svoje zmluvné záväzky.

Vstup do agentúry v sprievode poverenej osoby
  • možnosť nahliadať do tých dokumentov, ktoré sú určené priamo konkrétnemu klientovi a definované vo vopred dohodnutom rozsahu auditu 
5. VÝSLEDNÁ SPRÁVA

Audítor zašle v dostatočnom časovom predstihu výslednú správu z auditu.

Výsledky audítora budú dostupné len klientovi a auditovanej agentúre.
# Let's Get In Touch

Kontaktujte nás

Zostaňte v spojení

Asociácia mediálnych agentúr
Panónska cesta 7
851 04 Bratislava